Adatvédelmi nyilatkozat

Dr. Fingerle Rechtsanwälte GbR

1.) Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége. Jelen adatvédelmi-információ az alábbi adatkezelő általi adatkezelésre alkalmazandó:
Adatkezelő:
Dr. Fingerle Rechtsanwälte, 04109 Leipzig, Ferdinand-Lassalle-Str. 22, Németország
E-mail: mail@dr-fingerle.de
Telefon: +49-341-940167-0
Fax: +49-341-940167-20

A Dr. Fingerle Rechtsanwälte adatvédelmi tisztviselője a fenti címen (zu Hd. Herrn RA Uwe Karsten), illetve a datenschutz@dr-fingerle.de e-mail címen érhető el.

2.) Személyes adatok gyűjtése és tárolása, valamint azok felhasználásának módja és célja

a) Honlapunk (dr-fingerle.de) felkeresésével az eszközén használt böngésző automatikusan adatokat küld honlapunk szerverére. Ezen adatok ideiglenesen egy ún. log fájlban kerülnek tárolásra, melynek során az alábbi információk kerülnek az Ön közreműködése nélküli rögzítésre, és azok automatikus törlésig tárolásra:

– a számítógép IP címe,
– a hozzáférés dátuma és időpontja,
– a lehívott fájl neve és URL-je,
– honlap, melyről sor kerül a hozzáférésre (Referrer-URL),
– használt böngésző, és adott esetben számítógépének operációs rendszere, valamint az Access-Provider neve.
A fenti adatokat a következő célok érdekében kezeljük:
– a honlap gördülékeny kapcsolatfelvételének biztosítása,
– honlapunk kényelmes használatának biztosítása,
– a rendszerbiztonság és -stabilitás értékelése,
– egyéb adminisztratív célok.

Az adatfeldolgozás jogalapjául az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. 1. mondat f) pontja szolgál. Az adatrögzítéshez fűződő jogos érdekünk a fent felsorolt célokból következik. Semmilyen esetben sem használjuk a rögzített adatokat az Ön személyére történő visszakövetkeztetéshez.

b) Kapcsolatfelvételi űrlap: bármely kérdésével felveheti velünk a kapcsolatot a honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével, melynek használthoz egy érvényes e-mail cím, név és üzenet a megadására van szükség, hogy tudjuk, kitől származik a megkeresés, annak megválaszolása érdekében. A további adatok megadása szabadon választható. A kapcsolatfelvétel céljából sorra kerülő adatkezelésre az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. 1. mondat a) pontja értelmében hozzájárulása alapján kerül sor. A rögzített adatokat töröljük, amint azok tárolása szükségtelenné válik, illetve korlátozzunk azok kezelését, ha azok megőrzését jogszabály írja elő. Spamek kiszűrése érdekében a Google Inc. reCAPTCHA szolgáltatását alkalmazzuk – lásd. 6).

c) E-mail: az Irodánkkal e-mailben történő kapcsolatfelvételt követően az Ön által közölt adatokat kérdései megválaszolásához tároljuk. Ezek a következő személyes adatok lehetnek: az Ön családi és utóneve, címe, e-mail címe, telefonszáma valamint adott esetben faxszáma és neme. A kapcsolatfelvétel céljából sorra kerülő adatkezelésre az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. 1. mondat a) pontja értelmében töröljük, amint azok tárolás szükségtelenné válik, illetve korlátozzunk azok kezelését, ha azok megőrzését jogszabály írja hozzájárulása alapján kerül sor. Az ennek során rögzített adatokat elő.

3.) Adatok továbbadása

Személyes adatainak harmadik fél részére történő továbbítására az alább felsorolt célokon kívül nem kerül sor.

Személyes adatait csak akkor adjuk ki harmadik félnek, ha:
– ahhoz Ön az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek.  1. mondat a) pontja szerint kifejezetten hozzájárult,
– a kiadás az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. 1. mondat f) pontja szerint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges, és nincs ok annak feltételezésre, hogy Önnek adatai ki nem adásához nyomósabb védhető érdeke fűződik,
– a kiadást az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. 1. mondat b) pontja alapján jogszabály írja elő,
– az jogilag megengedett, és az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. 1. mondat b) pontja értelmében az Önnel fennálló szerződéses jogviszonyok lebonyolításához szükséges.

4.) Érintett jogai

Ön jogosult:
– az Általános adatvédelmi rendelet 15. cikke értelmében tájékoztatásra az általunk feldolgozott személyes adatiról. Különösen az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azon címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják, a tervezett tárolási időtartamról, az adatok helyesbítéséről, törléséről, kezelésének korlátozásáról, és tiltakozáshoz való jogáról, panasztételi jogáról, az adatok forrásáról – ha azok nem nálunk kerültek rögzítésre –, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről – ideértve a profilalkotást és adott esetben információkat annak részleteiről – követelhet tájékoztatást;
– az Általános adatvédelmi rendelet 16. cikke értelmében a nálunk tárolt helytelen személyes adatinak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését vagy hiányos adatainak kiegészítését követelni;
– az Általános adatvédelmi rendelet 17. cikke értelmében a nálunk tárolt személyes adatinak törlését követelni, ha a feldolgozás a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése, közérdek alapján, jogi igények előterjesztése, érvényesítése illetve védelme céljából nem szükséges;
– az Általános adatvédelmi rendelet 18. cikke értelmében személyes adati kezelésének korlátozását követelni, ha vitatja az adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi az adatok törlését, ha már nincs szükségünk az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, ha az Általános adatvédelmi rendelet 21. cikke alapján az adatkezelése ellen tiltakozással élt;
– az Általános adatvédelmi rendelet 20. cikke értelmében az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni vagy az adatkezelők közötti továbbítást követelni;
– az Általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdése értelmében arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azzal jár, hogy a hozzájárulásán alapuló adatkezelést többé nem folytathatjuk;
– az Általános adatvédelmi rendelet 77. cikke értelmében arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. Általában a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy az ügyvédi irodánk székhelye szerinti felügyeleti hatósághoz fordulhat.

5.) Tiltakozáshoz való jog

Ha személyes adatai az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. 1. mondat f) pontja alapján kerülnek kezelésre, jogában áll az Általános adatvédelmi rendelet 21. cikke értelmében személyes adatainak feldolgozása ellen tiltakozni, amennyiben azt olyan okok indokolják, amik az Ön saját helyzetével kapcsolatosak vagy a tiltakozás közvetlen üzletszerzés ellen irányul. Utóbbi esetben tiltakozáshoz való joga általános, és követelésének anélkül teszünk eleget, hogy saját helyzetét megadná.

Ha élni kíván elállási vagy tiltakozáshoz való jogával, elegendő azt e-mail-ben jeleznie az alábbi címen: mail@dr-fingerle.de

6.) Adatbiztonság

A honlap használata közben az elterjedt SSL-eljárást (Secure Socket Layer) alkalmazzuk, a böngészője által támogatott legmagasabb titkosítási szinttel (általában 256 bites titkosítás). Ha a böngészője nem támogatja a 256 bites titkosítást, akkor a 128 bites v3 technológiát alkalmazunk. Azt, hogy honlapunk egyes oldali titkosítva kerülnek-e közvetítésre, a böngésző alsó állapotsorában látható kulcs illetve zár szimbólum zárt megjelenítéséről ismerheti fel.

7.) Jelen Adatvédelmi nyilatkozat kelte és módosítása

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat alkalmazandó (2018 májusi állapot).
Honlapunk és ajánlataink továbbfejlesztése, illetve módosított jogszabályi vagy hatósági előírások miatt szükségessé válhat jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosítása. A mindenkor alkalmazandó Adatvédelmi nyilatkozat bármikor hozzáférhető és kinyomtatható honlapukról: https://hu.dr-fingerle.de/adatvedelem/.